LT Stable - шаблон joomla Книги
Pārvaldes paziņojumi

Pārvaldes paziņojumi

Piektdiena, 10 Aprīlis 2020 08:40

Apsveikums Lieldienās

!Ja vecāki neilgu laika periodu spiesti atstāt bērnu citas personas aprūpē, VECĀKU PIENĀKUMS ir izdot pilnvaru bērna pārstāvībai attālināti, izmantojot Latvijas notāru pakalpojumus, neatkarīgi no tā, kurā valstī vecāks pašlaik atrodas (https://www.latvijasnotars.lv/articles/latvijas-notaru-pakalpojumi-pieejami-attalinati-iepazistiet-digitalakos-no-tiem)

!Ņemot vērā situāciju ar izglītības iestāžu slēgšanu, kā arī ierobežojumiem atstāt bērnus pirmsskolas izglītības iestādēs, iespējams, var veidoties situācija, kurā vecāki neievēro Bērnu tiesību aizsardzības likuma 24. panta sestajā daļā noteikto, tāpēc Bāriņtiesa informē, ka VECĀKU PIENĀKUMS ir neatstāt bērnus līdz 7 gadu vecumam bez pieaugušo vai personu, kas ir vismaz 13 gadus vecas, klātbūtnes.(Likums – https://likumi.lv/ta/id/49096-bernu-tiesibu-aizsardzibas-likums)

! Vecākiem rūpīgi jāizvērtē bērnu drošība ārkārtējās situācijas laikā!

Maltas Bāriņtiesas kontaktinformācija:
Juridiskā adrese: Brīvības ielā 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630
e-pasta adrese barintiesa.malta@rezeknesnovads.lv, tālruņi: 64631509, 26586752, 29110985.

***

Bāriņtiesa aicina pievērst īpašu vērību NEPIECIEŠAMĪBAI APZINĀT:

  1. Vai pašvaldībā ir bērni, kuri, valstī noteikto iebraukšanas ierobežojumu dēļ pašlaik atrodas tuvinieku aprūpē bez likumiskas pārstāvības. Vai personas, kuras uzņēmušās bērna aprūpi vecāku ceļojuma vai darba brauciena dēļ, ir gatavas un spējīgas veikt turpmāku bērna aprūpi, kā arī iegūt informāciju, kad iespējama bērna vecāku atgriešanās.
  2. Vai pašvaldībā ir bērni (visdrīzāk pusaudžu vecumā), kuru vecāki ir izbraukuši ārpus valsts, un bērni atstāti vieni. Šādās situācijās nepieciešams apzināt bērna tuvinieku iespējas uzņemties bērnu aprūpi.
  3. Vai ir nepieciešama palīdzība bērniem, kuru vecākiem jāatrodas pašizolācijā;
  4. Vai aizgādnībā esošo personu aizgādņi ir Latvijā un vai ir nodrošināts nepieciešamais atbalsts personai ar ierobežotu rīcībspēju

Bāriņtiesa lūdz ziņot par gadījumiem, kad bērns palicis bez vecāku gādības ārkārtējās situācijas rezultātā (vecāks ir ārzemēs vai saslimis), lai risinātu jautājumu par bērna personisko interešu un aizsardzību nodrošināšanu.

Bāriņtiesa gatava uzklausīt vai saņemt informācijupar iespējamiem bērna vai aizgādnībā esošas personas tiesību pārkāpumiem, kā arī nekavējoties nodrošināt informācijas pārbaudi, ja tiek saņemtas ziņas par iespējamu vardarbību vai cita veida apdraudējumu bērna veselībai, dzīvībai vai attīstībai.

Bāriņtiesa lūdz izglītības iestādes, ģimenes ārstus, sociālos darbiniekus un citas iestādes vai organizācijas nekavējoties ziņot, ja kāda rīcībā ir informācija par bērnu, kurš palicis bez likumiskajiem pārstāvjiem, vai aizgādnībā esošu personu, kuras aizgādnis atrodas ārpus Latvijas.

Tā kā valstī ir ieviesta ārkārtas situācija (ar mērķi ierobežot koronavīrusa izraisītās slimības “Covid-19” izplatību) un mācības visās izglītības iestādēs uz laiku ir pārtrauktas, nodrošinot mācību procesa norisi attālināti, atgādinām, ka ir  aizliegts bērnus līdz septiņu gadu vecumam atstāt bez pieaugušo uzraudzības.

Arī tad, ja bērns ir sasniedzis septiņu gadu vecumu, vecākiem vai bērna likumiskajiem pārstāvjiem rūpīgi jāizvērtē viņa spējas un prasmes parūpēties par sevi. Ar bērniem jāpārrunā arī visi potenciālie drošības riski un rīcība apdraudējuma gadījumā, paskaidrojot, kā katrā konkrētā gadījumā rīkoties, lai saņemtu palīdzību, jo jāatceras, ka visbiežāk bērni traumas gūst tieši mājās, vecāku prombūtnes vai neuzmanības gadījumos.

Likums mūsu vietā nevar izvērtēt reālo situāciju mājās, tuvējā apkārtnē. Vecākiem vidi mājās vajadzētu izvērtēt ar kritisku skatu – vai telpās un ārā nav nedrošu konstrukciju, vai pagalms aprīkots ar žogu, vai bīstamie priekšmeti (asie naži, sadzīves ķīmija, sērkociņi u. c.) atrodas bērniem nepieejamās vietās. Pagalmā svarīgi izvērtēt, vai akas ir droši noslēgtas, vai vārtiņi vienmēr ir rūpīgi aizvērti, vai pagalmā nav bīstamu konstrukciju u.tml. Ja pastāv kādi riski, par tiem jārunā un iespēju robežās tie jānovērš.

Mazākus bērnus var pieskatīt pusaudži, kas sasnieguši 13 gadu vecumu, tomēr arī šajos gadījumos vecākiem jānovērtē bērna brieduma pakāpe un prasmes, kā arī ļoti skaidri jāizrunā pieskatāmo bērnu vajadzības un drošības apsvērumi. Arī ar lielākiem bērniem vecākiem vajadzētu izrunāt rīcību un uzvedību krīzes apstākļos, piemēram, aicinot nepulcēties lielās grupās, ievērot drošības apsvērumus.

Bērnus uz pirmsskolas izglītības iestādi aicinām vest tikai tad, ja nav iespējamas citas pieskatīšanas iespējas, un jārēķinās, ka grupā būs dažāda vecuma bērni.

VECĀKI ir atbildīgi par bērniem!

Lai šajā situācijā iespējami labi gādātu par bērnu drošību un labklājību, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija lūdz bērnu vecākus vai likumiskos pārstāvjus rūpīgi izvērtēt katru konkrēto situāciju un atbildīgi pieņemt lēmumus bērna vislabākajās interesēs.

Aicinām vecākus rūpīgi izvērtēt bērnu drošību valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā.

Sagatavots pēc VBTAI un preses materiāliem

Valstī izsludinātā ārkārtas stāvokļa dēļ no 13.03.2020. līdz 14.04.2020. Maltas pagastu apvienība un tās struktūrvienības (Feimaņu, Lūznavas, Maltas, Ozolaines, Pušas, Silmalas pagastu pārvaldes) iedzīvotāju iesniegumus un citus dokumentus pieņems TIKAI ELEKTRONISKĀ VEIDĀ.