LT Stable - шаблон joomla Книги

Normatīvie akti

Normatīvie akti

Maltas pagasta pārvalde veic šādas funkcijas un uzdevumus:

1.    Nodrošina Domes lēmumu un Pašvaldībai noteikto funkciju izpildi;

2.    Organizē pašvaldības autoceļu ikdienas un periodisko uzturēšanu Maltas pagasta pārvaldes teritorijā;

3.    Organizē pārvaldes pārziņā esošas kustamās mantas un nekustamā īpašuma apsaimniekošanu;

4.    Nodrošina pārvaldes teritorijā esošo Domes iestāžu tehnisko un saimniecisko apkalpošanu;

5.    Organizē un nodrošina ugunsdrošības un darba aizsardzības pasākumus Pārvaldes iestādēs un objektos;

6.    Veic pasākumus darba aizsardzības sistēmas izveidošanai, uzlabošanai, ieviešanai, uzraudzīšanai un uzturēšanai;

7.    Organizē skolēnu pārvadājumus;

8.    Uz Domes pilnvarojuma pamata aprēķina un pieņem valsts noteikto nodokļu un nodevu maksājumus;

9.    Veic pasākumus privatizācijas un zemes reformas pabeigšanas jautājumos;

10.  Nodrošina Dzīvesvietas deklarēšanas likuma prasību izpildi;

11.  Veic pasākumus un sadarbojas ar Pašvaldības struktūrvienībām attīstības plānošanas un projektu vadības jautājumos;

12.  Atbilstoši Iesniegumu likuma prasībām un savai kompetencei pieņem un izskata iesnigumus, sūdzības un priekšlikumus;

13.  Veic domas kompetencē esošo iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu reģistrāciju elektroniskajā dokumentu vadības sistēmā;

14.  Kārto dokumentus un pārvaldes arhīvu, uzkrāj un saglabā pārvaldes dokumentus līdz to nodošanai arhīvā;

15.  Organizē personāla vadību un personāla lietvedību;

16.  Sadarbojas ar dzimtsarakstu nodaļu, būvvaldi, sociālo dienestu, bāriņtiesu;

17.  Nodrošina pilnīgu grāmatvedības uzskaiti, skaidras un bezskaidras naudas aprites noteikumu ievērošanu un kontroli;

18.  Sadarbojas ar Domes atbildīgajiem speciālistiem nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanā un iekasēšanā.

Plašāka informācija par Maltas pagasta pārvaldes funkcijām un uzdevumiem ir pieejama Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldes nolikumā.

 

RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS MALTAS PAGASTA PĀRVALDES NOTEIKUMI

Maltas pagasta pārvaldes darba kārtības noteikumi

Pagasta pārvaldes konsolidētais nolikums (Apstiprināts Rēzeknes novada domes 2016. gada 21. aprīļa sēdē (protokolsNr.9, 2.§))

 

RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada 1. marta noteikumi Nr.7 "Par aukstā un karstā ūdens skaitītāju uzstādīšanas, lietošanas un pārbaudes kārtību Rēzeknes novada pašvaldībā"

 

DZĪVOKĻU KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMA TARIFI

2012. gada 9. maijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātie Maltas dzīvokļu – komunālās saimniecības uzņēmuma siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi 

Apstiprinātie SIA "Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums" siltumapgādes un un dzeramā ūdens tarifi

 

MALTAS PAGASTA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2006. - 2018. GADAM

I sējums - Paskaidrojuma raksts 

II sējums - Grafiskā daļa 
Maltas ciema esošā izmantošana (1:5000)
Maltas ciema plānotā atļautā izmantošana (1:5000)
Maltas ciema aizsargjoslas (1:5000)
Maltas pagasta esošā izmantošana (1:10000)
Maltas pagasta plānotā atļautā izmantošana (1:10000)
Maltas pagasta aizsargjoslas (1:10000)

III sējums – Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 

IV sējums – Pārskats par plānojuma izstrādi
"Pārskats par plānojuma izstrādi" publiskai apskatei ir pieejams Maltas pagasta pārvaldes Attīstības plānošanas un ekonomikas nodaļā.

 

MALTAS PAGASTA TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA

Maltas pagasta teritorijas attīstības programma