LT Stable - шаблон joomla Книги

Budžets

MALTAS PAGASTA PĀRVALDES UN PUŠAS PAGASTA PĀRVALDES BUDŽETS

 

 

Maltas apvienības pārvaldes 2024.gada budžeta prezentācija


Maltas pagasta pārvaldes budžets 2023. gadam

Pušas pagasta pārvaldes budžets 2023. gadam

Maltas pagasta pārvaldes budžets 2022. gadam

Pušas pagasta pārvaldes budžets 2022. gadam

Maltas pagasta pārvaldes budžets 2021. gadam

Pušas pagasta pārvaldes budžets 2021. gadam

Maltas pagasta pārvaldes budžets 2020. gadam

Pušas pagasta pārvaldes budžets 2020. gadam

 

 

RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS  MALTAS PAGASTA PĀRVALDES UN STRUKTŪRVIENĪBAS PUŠAS PAGASTA PĀRVALDE 2018. GADA BUDŽETS

Iedzīvotāju skaits

Uz 01.01.2017.

Uz 01.01.2018

Iedzīvotāju skaits Maltas pagastā

2910

2872

Iedzīvotāju skaits Pušas pagastā

453

443

Iedzīvotāju skaits kopā:

3362

3315

 

Galvenās prioritātes 2018. gadā:

1)Izglītība

2) Kultūra

3) Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana un pārējā ekonomiskā darbība

 

Maltas pagasta  pārvaldes un struktūrvienības Pušas pagasta pārvalde 2017.g. budžeta ieņēmumu izpilde

EKK

IEŅĒMUMI

2017. gada plāns

2017. gada izpilde

Izpilde %

8.6.0.0.

9.5.0.0.

Procentu ieņēmumi par atlikto maksājumu no nekust. īpaš. pārdoš.

Pašvaldību nodevas

479

497

 103,8

12.0.0.0

Pārējie nenodokļu ieņēmumi

1477

1532

103,7

13.0.0.0

Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas

14474

14489

100,1

18.0.0.0

Valsts budžeta transferti

14649

8178

55,8

19.0.0.0

Pašvaldību budžeta transferti

1 800 761

1 796 997

99,79

21.0.0.0

Iestāžu ieņēmumi

113 732

105 925

93,1

 

KOPĀ:

1 945 572

1 927 618

99,08%

 

Maltas pagasta pārvaldes un struktūrvienības Pušas pagasta pārvalde 2017. gada budžeta izdevumu izpilde

Izdevumu atbilstoši FK

IZDEVUMI

2017. gada plāns

2017. gada izpilde

Izpildes %

01.000.

Vispārējie valdības dienesti

230 066

211 039

91,7

04.000.

Ekonomiskā darbība

155 980

147 629

94,7

06.600

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

185 128

157 025

84,8

08.000

Atpūta, kultūra un reliģija

235 837

229 706

97,4

09.000

Izglītība

1 176 876

 1 159 397

98,5

10.000

Sociālā aizsardzība

7 345

7 326

99,8

 

Kopā: 

1 991 232

1 912 122

99,8

22.200

Saņemto mainīgās likmes vidējā termiņa aizņēmumu atmaksa

24840

24 840

100%

 

IZDEVUMI KOPĀ:

2 016 072

1 936 962

96,08%

 

Maltas pagasta pārvaldes un struktūrvienības  Pušas pagasta pārvalde budžeta ieņēmumi 2018. gadā -  EUR 2 368 345

Maltas pagasta pārvaldes budžeta ieņēmumi 2018. gadā – EUR 2 179 565

2018. gadā Maltas pagasta pārvaldes paredzētais VK aizņēmums un  plānotais izlietojums

RV 2.6.  Maksa par pieslēgumu elektrojaudas palielināšanai Maltas vidusskolā

33000

RV2.6 .  Ēkas Brīvības ielā 6 ,Maltā vienkāršotā renovācija

257000

RV2.2.   Maltas PII teritorijas ierīkošana atbilstoši drošības prasībām

25000

RV2.4.  Maltas Kultūras nama fasādes atjaunošana

15250

KOPĀ

330 250

 

 

Maltas pagasta pārvaldes un struktūrvienības Pušas pagasta pārvalde budžeta izdevumi  atbilstoši  funkcionālajām kategorijām 2018. gadā -  EUR  2 368 345

Maltas pagasta pārvaldes budžeta izdevumi  atbilstoši  funkcionālajām kategorijām 2018. gadā - EUR 2 179 565

Maltas pagasta pārvaldes un struktūrvienības  Pušas pagasta pārvalde budžeta izdevumi  atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2018. gadā -  EUR  2 368 345

Maltas pagasta pārvaldes budžeta 2018. gada izdevumi atbilstoši ekonomiskai klasifikācijai – EUR 2 179 565

2018. gadā plānotie iepirkumi

Iepirkumu nosaukums

Provizoriskā līgumcena EUR (bez PVN)

Izdevumu funkcionālā kategorija

Plānotais iepirkuma periods (mēnesis)

Degvielas iegāde Maltas pagasta pārvaldes un struktūrvienības Pušas pagasta pārvalde iestāžu vajadzībām

50000

Visām FK

janvāris

Datortehnikas iegāde

9891

09.100; 08.210

01.110

EIS sistēmā gada laikā

Maltas pagasta un Pušas pagasta autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi vasaras un 2018/2019.g. ziemas sezonā

75000

04.000

marts

Ēkas Brīvības ielā 6 vienkāršotā renovācija, KN fasādes atjaunošana, PII teritorijas ierīkošana atbilstoši drošības prasībām

254059

06.600

08.230

09.100

aprīlis

Pārtikas preču iegāde Maltas izglītības iestādēm

94215

09.100

09.210

maijs

Remonta darbi Maltas pagasta iestādēs (BJC, muzeja ŪK sist., kāpņu remonts starp Skolas un Brīvības ielu)

19027

06.600; 09.510

08.220

09.210

maijs

 

Maltas pagasta un struktūrvienības Pušas pagasta pārvalde 2018. gada izdevumus raksturojošie rādītāji

Izdevumus raksturojošais rādītājs

 Izdevumu īpatsvars

Visu izdevumu apjoms uz 1 iedzīvotāju

706,94 EUR /1 iedz.

Vispārējo valdības dienestu izdevumi (%)

9,8%

Vispārējo valdības dienestu izdevumi uz 1 iedzīvotāju

69,26 EUR /uz 1 iedz.

Atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā (%)

46,5%

Iestādes administrācijas atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā (%)

6,9%

Iestādes administrācijas atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā uz 1 iedzīvotāju

49,13 EUR/uz 1 iedz.

 

Maltas pagasta pārvaldes 2018. gada izdevumus raksturojošie rādītāji

Izdevumus raksturojošais rādītājs

 Izdevumu īpatsvars

Visu izdevumu apjoms uz 1 iedzīvotāju

(iedz. skaits uz 01.01.2018.-  2872)

750,25  EUR /1 iedz.

Vispārējo valdības dienestu izdevumi (%)

8,6 %

Vispārējo valdības dienestu izdevumi uz 1 iedzīvotāju

64,70 EUR /uz 1 iedz.

Atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā (%)

47,3%

Iestādes administrācijas atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā (%)

6,3%

Iestādes administrācijas atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā uz 1 iedzīvotāju

47,35  EUR/uz 1 iedz.

 

Veiktie un plānotie pasākumi parādu uz 2018. gada sākumu samazināšanai 

DEBITORU PARĀDI UZ 01.01.2018.

VEIKTIE UN PLĀNOTIE PASĀKUMI PARĀDA SAMAZINĀŠANAI

Maltas pag. debitoru parādi:  21088  EUR

 

3442 EUR- Zemes nomas maksas parāds, kas veidojies no iepriekšējo gadu parādiem

-  Parādniekiem nosūtīti atgādinājumi;

-  Katra gada sākumā tiek nosūtīts salīdzināšanas  akts par nomas maksas summām, ko debitoram jāapliecina ar savu parakstu;

-   Plānots risināt jautājumu par neatgūstamajiem debitoru parādiem (nomnieks miris, nav saistību pārņēmēja)

2845 EUR- šaubīgie debitoru parādi par iepriekšējiem 6-10 gadiem

- Parādniekiem nosūtīti salīdzināšanas akti par debitoru summām;

- Noskaidrots ,ka ir reorganizēti uzņēmumi, likvidēti vai  ierosināts maksātnespējas process, ir uzņēmumi par kuriem publiskajās datu bāzēs informācija nav  atrodama .

8443 EUR - NĪ izpirkuma maksājumi

- Saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem maksājumi atbilstoši  maksājumu grafikam.

6358 EUR- tekošie rēķini, t.sk. telpu nomas maksas u.c . saistību maksājumi.

- Nosūtīti rēķini  un salīdzināšanas akti  uz 01.01.2018.

 

Plānotais darbs pašvaldības dzīvojamā fonda pārvaldīšanā un apsaimniekošanā

MALTAS PAGASTA PĀRVALDE

•  Pašvaldības dzīvokļu skaits Maltas pagasta: 121;
•  Izīrēti dzīvokļi – 117;
•  Dzīvojamo fondu apsaimnieko Pašvaldības SIA « Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums».

 

2017.gadā plānotā nekustamā īpašuma atsavināšana Maltas pagastā:

1) Īpašums Kr. Barona ielā 16, Maltā;

2) Īpašums Brīvības ielā 4-3, Maltā;

3) Īpašums “Vilki”, s. Černoste, Maltas pagasts (zeme);

4) Nekustamā īpašuma sagatavošanas process izsolei -divi dzīvokļi (bijusī policijas ēka1. Maija ielā 76, Maltā) - inventarizācijas sagatavošana;

5) Zemes uzmērīšana (7 zemes kadastra vienības);

6) Citi atsavināšanas darījumi saskaņā ar fizisku personu iesniegumiem.

 

Pašvaldības nekustamo īpašumu ierakstīšana Zemesgrāmatā

1)   Īpašums Kr. Barona ielā 16, Maltā;

2)   Īpašums Brīvības ielā 4-3, Maltā;

3)   Īpašums “Vilki”, s. Černoste, Maltas pagasts (zeme);

4)   Divi dzīvokļi  1. Maija ielā 76, Maltā;

5)   Zemes uzmērīšana (7 zemes kadastra vienības);

6)   Rozentovas kapsētas paplašinātās teritorijas ierakstīšana ZG –turpinās.

7)   Rozentovas kapu uzmērīšana un ieraksts Zemesgrāmatā;

8)   Kapliča Rozentovā;

9)   Pašvaldības nekustamā īpašuma ierakstīšana zemesgrāmatā saskaņā ar iesniegumiem.

 

Investīcijas, projekti 2019.- 2020. gadam

Atbilstoši Rēzeknes novada attīstības programmas :

stratēģiskās daļas  punkts 3 “ Rīcības plāns” RV 1.1.; U1.1.3. “Attīstīt ceļu un ielu apgaismojumu”.

Plānotais projekts : Maltas ciemata Stacijas un Skolas ielas apgaismojuma rekonstrukcijas darbi.

stratēģiskās daļas  punkts 2.3. “ Vidējā termiņa prioritātes, rīcības virzieni un uzdevumi” VP1; RV1.1.  U.1.1.2. un  VP 2 ; RV2.3.; U2.3.3. 

Plānotais projekts:

Ēkas Skolas iela 24, Maltā rekonstrukcija un pielāgošana ģimenes ārstu prakses vajadzībām

 

2018. gada Maltas pagasta pārvaldes un struktūrvienības Pušas pagasta pārvalde Speciālā budžeta ieņēmumi un finansēšana - EUR 74690

2018. gadā autoceļu uzturēšanai plānotie izdevumi - EUR 74 679