LT Stable - шаблон joomla Книги

Vecticībnieku baznīca

Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldes, struktūrvienības Pušas pagasta pārvaldes 2016. gada budžets

Iedzīvotāju skaits un galvenās prioritātes Maltas un Pušas pagastos 2016. gadā

Iedzīvotāju skaits

Uz 01.01.2015.

Uz 01.01.2016

Iedzīvotāju skaits Maltas pagastā

3048

2984

Iedzīvotāju skaits Pušas pagastā

448

443

Iedzīvotāju skaits kopā:

3496

3427

 

Galvenās prioritātes 2016. gadā:

1)Izglītība

2) Kultūra

3) Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana un pārējā ekonomiskā darbība

 

2016. gada budžeta ieņēmumi

EKK

IEŅĒMUMI

2016. gada plāns

12.0.0.0

Pārējie nenodokļu ieņēmumi

701

13.0.0.0

Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas

15392

18.0.0.0

Valsts budžeta transferti

4716

19.0.0.0

Pašvaldību budžeta transferti

1 623 457

21.0.0.0

Iestāžu ieņēmumi

90 245

   

1 734 511

 

Naudas līdzekļu atlikums  2016. gada sākumā

82 542

 

KOPĀ:

1 817 053

 

2016. gada budžeta izdevumi

Izdevumi atbilstoši valdības funkc. kateg.

IEŅĒMUMI

2016. gada plāns

01.000

Vispārējie valdības dienesti

203 754

04.000

Ekonomiskā darbība

127030

06.000

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

140 563

08.000

Atpūta , kultūra un reliģija

426 523

09.000

Izglītība

885 681

10.000

Sociālā aizsardzība

7976

 

 KOPĀ

1791 527

 

Saņemto aizņēmumu atmaksa

25 526

 

Izdevumi kopā:

1 817 053

 

2016. gada budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām (EUR) - 1 791 527

 

Iestāžu uzturēšanas izdevumi 2016. gada budžetā EUR

Iestāžu uzturēšanas izdevumi atbilstoši: Ilgtspējīgas attīstības stratēģijai (IAS); Attīstības programmas rīcības virzieniem un uzdevumiem (APU, RV)

Klasifikāc. kods pēc FK

Klasifikācijas kods/kodi pēc EK

Plānotā summa, EUR

Atbilstība attīstības dokumentiem*

01.110

2241  Telpu un apkures sistēmas remonts Pušas struktūrvienībā

8667

IAS 3.2.,AP 2.3., RV 2.7

04.900

2279  Energoaudits  energoefektivitātes pasākumiem, tsk. ēkai Brīvības ielā 6, Maltā u.c. pakalpojumi

4186

AP U. 2.6.2

06.600

2279  Plānotie līdzekļi – izlietojums pēc vienošanās ar daudzdzīvokļu māju īpašniekiem Pušā

26633

IAS3.2.

 

2246  Piebraucamo ceļu asfalta seguma atjaunošana Pušā

3400

IAS 3.2.,AP 2.3. U.1.1.1.

 

2279  TP izstrāde ielu apgaismojuma rekonstrukc. darbiem, mežu inventarizācijas atjaunošana, NĪ ierakstīšana ZG

14000

AP U.1.1.3., U.4.1.1., IAS 3.2.

08.100

2312  Inventārs  jaunajam  kopējās infrastruktūras korpusam Maltā

32459

AP U.2.2.3.,  RV2.2.,

 

2362  Trauki ēdināšanas blokam Maltas  kopējā infrastruktūrā

11162

AP U.2.2.2.,  RV 2.2.

08.210

2241  Griestu, grīdu, sienu remonts , durvju nom. bibliotēkā

30165

AP U .2.4.1.

08.230

2241  Maltas KN remonta darbi (fasāde, logi, kāpņu telpa)

14600

IAS 3.2., AP U.3.2.1.

 

2390  Materiāli noformējumam, prezentācijai Maltas KN pasāk.

4021

AP U.3.2.1., RV3.2.

09.110

2241  Maltas PII grupiņas «Atvasīte» telpu remonts

15000

AP U.3.1.1

09.210

2312  Inventārs vidusskolas abu korpusu uztur. nodrošināšanai

15429

AP U.2.2.2., RV2.2.; IAS 3.3

 

2350  Iestādes uzturēšanas materiāli

10861

AP U.3.1.1., RV3.1., IAS 3.3.

 

2370  Mācību līdzekļi programmu apgūšanai un 5g-6g.

4454

AP U.2.2.2., RV2.2., IAS 3.3.

 

2361  Mīkstais inventārs skolas viesnīcai

7328

AP U.2.2.2., RV2.2.; IAS 3.3

09.510

2241  Telpu remonts Maltas BJC

2000

AP U.3.1.3., RV 3.1.;IAS 3.3

 

Kapitālie izdevumi 2016. gada budžetā EUR

Iestāžu kapitālie izdevumi atbilstoši: Ilgtspējīgas attīstības stratēģijai (IAS); Attīstības programmas rīcības virzieniem un uzdevumiem (APU RV)

 

Klasifikā-cijas kods pēc EK

Rīcības/aktivitātes nosaukums

Plānotā summa, EUR

Atbilstība attīstības dokumentiem*

*SM – stratēģiskie mērķi

*IP- ilgtermiņa prioritātes

06.600

5250

Pašvaldībai piederošās ēkas remonts Zamostjes ielā, Skolas ielas rek. līdzfin. daļa. (Stacijas ielas apgaism. rek.)

26446

IAS 3.2.  SM3

AP U.1.1.3.

08.100

5238

datortehnika Skolas sporta zāles kopējās infrastruktūras korpusa telpām;

10250

AP U.2.2.3.,  RV2.2.,

 

5239

pamatlīdzekļi Skolas sporta zāles kopējās infrastruktūras jaunā korpusa telpām

16680

AP U.2.2.3.,  RV2.2.,

09.210

5233

mācību grāmatas un daiļliteratūra vidusskolas bibliotēkai;

5980

AP U 2.2.2. ,IAS 3.3., IP1

 

5238

datori ķīmijas, fizikas, mācību kabinetiem.

3000

AP U 2.2.2. ,IAS 3.3., IP1

 

5239

veļas žāvējama mašīna veļas mazgātavai 2.korpusā

4500

AP U 2.2.2. ,IAS 3.3., IP1

09.510

5239

saksofons, 3 ģitāras, flīģelis Maltas mūzikas skolas mācību procesa nodrošināšanai;

5150

AP U.3.1.3., IAS 3.3., IP1

 

5239

mūzikas instrumentu iegāde novada Pūtēju orķestrim

1500

AP U.3.1.3., IAS 3.3., IP1

 

2016. gada budžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (EUR)

2016. gadā plānotie iepirkumi

Iepirkuma nosaukums

Provizoriskā līgumcena, EUR (bez PVN)

Izdevumu funkcionālā kategorija

Plānotais iepirkuma periods (mēnesis)

Inventāra iegāde

40 000

08.100; 09.210

 Pieejamās iegādes  EIS sistēmā, pārējais  gada laikā sludinot  atsevišķu iepirkumu

Mīkstais inventārs skolas viesnīcai

6000

09.210

aprīlis-maijs

Uzturēšanas un remontmateriāli

10 000

08.100; 09.210

Februāris (ar iespēju iegādāties gada laikā)

Datortehnikas iegāde

14700

Visām FK

 EIS sistēmā

Veļas žāvējamās mašīnas iegāde

3719

09.210

marts

Mūzikas instrumentu iegāde Maltas mūzikas skolai

4256

09.510

maijs-jūnijs

Bibliotēkas telpu remonta darbi

30165

08.210

aprīlis-maijs

Degvielas iegāde Pušas pārvaldes struktūrvienībai

10826

Visām FK

februāris

Kurināmā – koka skaidu granulu iegāde Pušas pārvaldes iestāžu apkures vajadzībām

5950

Visām FK

augusts

Apsardzes un ugunsdzēsības signalizācijas iekārtu apkalpošana un objektu tehniskās apsardzes nodrošināšana Maltas pagasta pārvaldes iestādēs

22611

01.110; 09.210; 08.210; 09.510; 08.220;      08.230

februāris

Pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbi

41700

04.000

marts

 

2016. gada budžeta izdevumu raksturojošie rādītāji

Izdevumus raksturojošai rādītājs

Izdevumu īpatsvars

Visu izdevumu apjoms uz 1 iedzīvotāju

522,7 EUR/ uz 1 iedzīv.

Vispārējo valdības dienestu izdevumi (%)

  11%

Vispārējo valdības dienestu izdevumi uz 1 iedzīvotāju

59,4 EUR/uz 1 iedzīv.

Atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā (%)

52 %

Iestādes administrācijas atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā  (%)

8 %

Iestādes administrācijas atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā uz 1 iedzīvotāju

44,2 EUR/uz 1 iedzīv.

 

Plānotais darbs pašvaldības dzīvojamā fonda pārvaldīšanā un apsaimniekošanā

MALTAS PAGASTA PĀRVALDE

Dzīvojamo fondu apsaimnieko Pašvaldības SIA « Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums».

STRUKTŪRVIENĪBĀ PUŠAS PAGASTA PĀRVALDE

Pašvaldības fonds sastāv no 60 vienībām (dzīvokļiem), 14 dzīvokļi jeb 23% ir privatizēti vai nu pagarināts privatizācijas termiņš. Daudzdzīvokļu mājas ir 30-42 gadus vecas. Galvenās problēmas ir iedzīvotāju zemā maksātspēja, neprivatizēto dzīvokļu īpatsvars, nepietiekoša motivācija dzīvokļu iegūšanai īpašumā- nolietotas komunikācijas un konstrukciju elementi (jumti, fasādes, koplietošanas telpas u.c.)

Māju apsaimniekošanai tiek veidots īres naudas uzkrājums. Parādu summas pakāpeniski samazinās un darbs pie parādu piedziņas turpināsies.

Atbilstoši Rēzeknes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijai un Struktūrvienības Pušas pagasta pārvalde redzējumam, viena no prioritātēm ir dzīvojamā fonda attīstība.

2016.gadā plānotā nekustamā īpašuma atsavināšana

Malta

1) Dzīvokļa īpašuma Skolas ielā 38-40, Maltā, Rēzeknes nov. atsavināšana.

2) Apbūvēta zemes gabala Stacijas ielā 30, Maltā, Rēzeknes nov. atsavināšana.

3) Nekustamā īpašuma (zeme) “Leiņi” atsavināšana.

4) Apbūvētā zemes gabala Līvānu ielā 8, Maltā atsavināšana.

5) Apbūvētā zemes gabala Smilšu ielā 4, Maltā atsavināšana

6) Apbūvētā zemes gabala 1. Maija ielā 89, Maltā atsavināšana

7) Apbūvētā zemes gabala Kalnu ielā 11, Maltā atsavināšana

8) Zemes gabalu ar kadastra nr. 78700070189, 7870000190 ar kopējo platību 15,2ha atsavināšana

Citi atsavināšanas darījumi saskaņā ar fizisku personu iesniegumiem

Puša

1) Pušas pagasta Tautas nams( ir veikts ēkas novērtējums);

2) Mežaudze ar zemi “Lielmežs” (Ir uzsākts atsavināšanas process, 2015. gadā tika iereģistrēts  zemesgrāmatā);

3) Izīrētā dzīvojamā fonda 1 līdz 2 dzīvokļi gadā.

 

2016. gadā plānotās aktivitātes pašvaldības īpašumu ierakstīšanai Zemesgrāmatā

Maltas pagastā

1) Rozentovas kapsētas paplašinātās teritorijas ierakstīšana zemesgrāmatā.

2) Pašvaldības nekustamā īpašuma ierakstīšana zemesgrāmatā saskaņā ar iesniegumiem par nekustamā īpašuma atsavināšanu.

Pušas pagastā - atsavināmie dzīvokļi 1 līdz 2 dzīvokļi gadā.

 

2016. gadā plānotās investīcijas, projekti 2017., 2018. gadam

MALTAS PAGASTĀ

Atbilstoši Rēzeknes novada attīstības programmas 2012.- 2018. gadam:

1. Stratēģiskās daļas punkts 3 “Rīcības plāns” U1.1.3. “Attīstīt ceļu un ielu apgaismojumu”.

Plānotais projekts: Maltas ciemata Stacijas un Skolas ielas apgaismojuma rekonstrukcijas darbi.

2. Stratēģiskās daļas punkts 3 “Rīcības plāns” U2.6.2. “Veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus pašvaldības ēkās un būvēs”

Plānotie projekti:

2.1. Pašvaldības ēkas Brīvības ielā 6, Maltā renovācija un energoefektivitātes paaugstināšana;

2.2. Maltas bērnu un jauniešu centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana.

3. Stratēģiskās daļas  punkts 2.3. “ Vidējā termiņa prioritātes, rīcības virzieni un uzdevumi” VP 1 “Iekšējo un ārējo novada savienojumu, tehniskās infrastruktūras attīstība”

Plānotais projekts: Skvēra ierīkošana un transporta infrastruktūras labiekārtošana Maltā.

PUŠAS PAGASTĀ

Atbilstoši Rēzeknes novada attīstības programma 2012. – 2018.gadam:

Plānotie projekti:

1) Rēzeknes novada Pušas pagasta Pušas ciema ielu rekonstrukcija;

2) Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Pušas pagasta Pušas ciemā.

 

2016.gada Speciālais budžets - 85 975 EUR

2016. gada Autoceļu fonda plānotie izdevumi EUR